จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2563

มื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. อสม. และผู้ปกครอง ของชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกันพัฒนาสถานที่บริเวณภายในโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เพื่อเตรียมพื้นทีโรงเรียนและการจัดทำหน้ากาก และ Face shied ให้กับนักเรียน ให้พร้อมกับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ต้องขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ในวันนี้ บ้าน วัด โรงเรียน ยังคงเป็นหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของลูก ๆ นักเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขอบพระคุณครับ ภาพกิจกรรม คลิก