หน่วยพัฒนาที่ดินที่5 มอบวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ขอขอบพระคุณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยความร่วมมือ ของ หน่วยพัฒนาที่ดินที่5 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก