เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ยากจนพิเศษ จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ หรือ กสศ. จำนวน 7 ทุน ทุนละ 2,000 บาท