นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 1/2563

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นอย่างดี เพื่อจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ตั้งแต่ระดับ ลูกเสือสำรอง(ป1-ป3) ลูกเสือสามัญ (ป4-ป6) และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-ม.3) ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่ให้ความร่วมมือจัดหาเครืองแบบลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับลูก ๆ นักเรียนในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนครับ
งานลูกเสือ_201007_24
งานลูกเสือ_201007_19