ภาระกิจรองผู้อำนวยการ

ภาระกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปนัดดา ศิลปชัย

จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 13 มิถุน...

การอบรม “เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม การเป็นข้าราชการที่ดีและการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA online สถานศึกษา เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2...

การประชุมอบรมการปรับฐานความคิดบุคลากร ให้แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 11 มิถุนายน พ...