การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ITA65_WEB
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรมของพวกเรา

การประชุมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงาน โรงเรียนในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา กิจกรรมประกวด บทกลอนเฉลิมพระเกียรติฯ

รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class)

รอบรั้ว เขียว-เหลือง

กิจกรรมอบรมเสริมภูมิรู้วิถีชีวิตแนวใหม่ Newnormal

กิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสถานศึกษาที่ยั่งยืน” เครือข่ายฯรัตนวาปี

การอบรมขยายผลการใช้งานระบบ คลังข้อสอบ PISA Online

กิจกรรม การทำปุ๋ยน้ำจาก สับปะรด

ประเมิน ITA Online โดยตัวแทนผู้ปกครอง