ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

🚩วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น🚩
นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช