งานประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (SAR)
  • เล่มรายงานการประเมินตนเองฯ SAR 2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (SAR)
  • เล่มรายงานการประเมินตนเองฯ SAR 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (SAR)
  • เล่มรายงานการประเมินตนเองฯ SAR 2565
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา รอบ 2 (ปี 2550)
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2555)
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา รอบ 4 (ปี 2564)