ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ส่ง เอกสาร PA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • เอกสารที่เกี่ยวของ
 • ที่เก็บเอกสาร PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ส่ง เอกสาร PA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • เอกสารที่เกี่ยวของ
 • ที่เก็บเอกสาร PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 • ส่ง เอกสาร PA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 • เอกสารที่เกี่ยวของ
 • ที่เก็บเอกสาร PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 • ส่ง เอกสาร PA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 • เอกสารที่เกี่ยวของ
 • ที่เก็บเอกสาร PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2569