โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

1664080050698
นโยบายที่เกี่ยวข้อง

แผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

เอกสารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ รมว.ศธ
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ ปลัดกระทรวง.ศธ
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ ผู้ตรวจราชการ ศธ.
web01
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
การดำเนินโครงการรรคุณภาพ (1)
web01
นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาระกิจผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ประชุมประธานเครือข่าย เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รับเกียรติบัตร ITA online ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

รับเกียรติบัตร ITA online ปีงบประมาณ 2566

รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้น ปี 2566

กิจกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

รับรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้น ปี 2566

กิจกรรมการสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สภานักเรียนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2566

กิจกรรมวัดผลประเมินผล กลางภาค ปีการศึกษา 2566