การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ระดับสถานศึกษา

pisa

การขับเคลื่อนฯ PISA ระดับสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ด้านนักเรียน
ด้านบุคลากร

เอกสาร “ชุดพัฒนาความฉลาดรู้”

เพื่อประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน

3989e42e-49ab-4088-a1e8-bbbd9469c1fe
7b3468a4-f8b5-4b3e-aaa5-1ddf9dc5b0d2

คู่มือการใช้งาน PISA STYLE