Best Practice การบริหารสถานศึกษา

นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning)

กิจกรรรมพวกเรา ชาวโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564

เด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

ภาระกิจงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ

วันครู 16 มกราคม 2566

การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

กิจกรรมปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา