Best Practice การบริหารสถานศึกษา

นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning)

ภาระกิจงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยากรการอบรมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2564

คณะทำงานจัดทำ(ร่าง)คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปฯ สพฐ.

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สทร. สพฐ.ตรวจเยี่ยม รร.บ้านโนนสวรรค์

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ติดตามผล โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน