Best Practice การบริหารสถานศึกษา

นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning)

กิจกรรรมพวกเรา ชาวโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกรัก ประชาธิปไตยเชิญชวนเลือกตั้งปี 2566”

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน)ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลระดับชาติ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

ภาระกิจงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการการดำเนินงานรับสมัครผู้แข่งขันเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย 2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 (วันสุดท้ายของการสมัคร)

คณะกรรมการการดำเนินงานรับสมัครผู้แข่งขันเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย 2566 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 (วันที่ 5ของการสมัคร)

คณะกรรมการการดำเนินงานรับสมัครผู้แข่งขันเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย 2566 (วันที่ 4ของการสมัคร)

คณะกรรมการการดำเนินงานรับสมัครผู้แข่งขันเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย 2566

วิทยากรการอบรมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2566