Best Practice การบริหารสถานศึกษา

นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning)

ภาระกิจงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบออนไลน์

ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 4

สับปะรดหวานมินิมาราธอน

ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตราหารเช้า