ภาระกิจผู้อำนวยการ

ภาระกิจ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best – Practice) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎา...

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จากมูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎา...

ร่วมเป็นคณะทำงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียนด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 13 กรกฎาคม 25...

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 256...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างสื่อบนแพลตฟอร์ม OBEC Content Center

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 3 สำหรับ ครูปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินบัญชี

วันที่ 4 กรกฎาคม 256...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2 สำหรับครูปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ

วันที่ 3 กรกฎาคม 256...