การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Digital Marketing LinkedIn Banner (1)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกสถานศึกษา คลิกประเมิน (EIT)
  • คณะครูและบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในสถานศึกษา คลิกประเมิน (IIT)
  • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ITA65_WEB
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

322546369_1123844164946858_7944370376360156119_n

รอบรั้ว เขียว-เหลือง

Big Cleaning Day

นักศึกษา ป.โท ศึกษาดูงาน และเก็บข้อมูลวิจัย

ร่วมบุญประเพณี บุญมหาชาติ ฟังเทศน์ วัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) ประจำปีการศึกษา 2567

สพฐ.รวมใจภักดิ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ