SAR 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2566

กิจกรรมโรงเรียน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมการสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมชุมชน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ศุภรัตน์ หมื่นเรือคำ

จิตอาสา ช่วยงานฌาปณกิจ คุณแม่ศุภรัตน์ หมื่นเรือคำ

วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 20 ปี (7 ก.ค.2566)