SAR 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ต้อนรับคณะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนคุณภาพฯ

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567”

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมชุมชน

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ร่วมกิจกรรม “หุ่นไล่กานานาชาติ FESTIVAL ครั้งที่ 1”

จิตอาสา ทำความสะอาด

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567

ร่วมงานเทศกาลของดีอำเภอรัตนวาปีและสับปะรดฉ่ำหวาน อำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2567