SAR 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น

รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกรัก ประชาธิปไตยเชิญชวนเลือกตั้งปี 2566”

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน)ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลระดับชาติ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมโครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

สวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์สุดสัปดาห์

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมชุมชน

รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลุกจิตสำนึกรักประชาธิปไตยชวนเลือกตั้ง ปี 2566”

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ.2566

รดน้ำขอพร วันมหาสงกรานต์อำเภอรัตนวาปี 2566

การแข่งขันกีฬา”อำเภอรัตนวาปีเกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2566