SAR 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโรงเรียน

นิเทศ ตรวจเยี่ยม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สทร. สพฐ.ตรวจเยี่ยม รร.บ้านโนนสวรรค์

ติดตามผล โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับรางวัล/เกียรติบัตร ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565