เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา สั่งสอนให้เหล่าลูกศิษย์นั้นมีความรู้และเติบโตเป็นคนดีของสังคม โดยกิจกรรมไหว้ครูในปีนี้ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ออกแบบพานไหว้ครูอย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่ พานไหว้ครูดอกไม้ พานไหว้ครูที่ใช้รถของเล่นมาทำ และพานอื่นๆ สำหรับพานไหว้ครูแต่ละพาน จะมีหญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ข้าวตอก ธูป เทียนที่เป็นสิ่งบ่งชี้ในพิธีการไหว้ครูประกอบอยู่ และมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน ได้กล้าแสดงออกในตัวตนของตัวเอง และภายในงาน ได้รับความเมตตาจากพระครูรัดตะนะธรรมมะโกวิท เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสวรรค์มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ของปีการศึกษา2566 ที่ผ่านมาอีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/xeA1RSPmePBUHdst5