ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

อภิศร ทิพเสนา
ครูประเทือง
ครูสำลี
ครูอรพินทร์
ครูลำดวน
ครูมยุรี
ครูสมพงษ์
ครูอัจฉรา
ครูสุดาทิพย์
ครูจิราภรณ์
ครูปรีชา ไชยดี
ครูวรรณิภา
ครูรัฐยากรณ์
ครูสุพรรษา
ครูพัชรินทร์
ครูปวิชญาดา
ครูสุทธิดา