รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565(SAR 2565)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมโรงเรียน

รับเกียรติบัตร ITA online ปีงบประมาณ 2566

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

รับการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2566

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

กิจกรรมชุมชน

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน บ้านโนนสวรรค์ ปี 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566