รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565(SAR 2565)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมเด่น

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

กีฬาภายใน “โนนสวรรค์เกมส์”ปีการศึกษา 2566

ร่วมงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย

กิจกรรมโรงเรียน

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาPISA for School

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สู่การประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2566

อบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ด้วยระบบอบรมครู ของ สสวท.

กิจกรรมนักเรียน

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาPISA for School

กีฬาภายใน “โนนสวรรค์เกมส์”ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย

กิจกรรมชุมชน

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.อำเภอรัตนวาปี ดูแลอาคารสถานที่

ร่วมงานฌาปณกิจ ผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรม รวมพลังเทิดไท้ ร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี