โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC)

โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC)
เอกสารเผยแพร่ Download

E-book 

คลิปการจัดการเรียนการสอน

  Time Line การดำเนินงาน SLC

  เดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • 10 ก.พ.2564 รับนโยบาย จาก สพฐ.
  • 23 ก.พ.2564 Area Team เข้าชี้แจงนโยบาย
  • 24 ก.พ.2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  เดือนมีนาคม 2564
  • 12 มี.ค.2564 ศึกษาดูงานโรงเรียนรุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
  เดือนเมษายน 2564
  • 2 เม.ย. 2564 ร่วมประชุมฟังถอดบทเรียน ของโรงเรียน SLCรุ่นที่ 1
  • 9 เม.ย.2564 ประชุมแบ่งกลุ่มคัดเลือก Model teacher
  เดือนพฤษภาคม 2564
  • 12-13 พ.ค. 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม
  เดือนมิถุนายน 2564
  • 9-10 มิ.ย..2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ