Teacher

การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best – Practice) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎา...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียนด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 13 กรกฎาคม 25...

โครงการพัฒนาเเละเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาเเละการสำรวจเเววความสามารถพิเศษของผู้เรียน ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎา...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างสื่อบนแพลตฟอร์ม OBEC Content Center

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2 สำหรับครูปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ

วันที่ 3 กรกฎาคม 256...

การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

วันที่ 2 กรกฎาคม 256...