Teacher

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามพหุปัญญารายบุคคล

วันที่ 20 มีนาคม 256...

ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุ...

กิจกรรม รวมพลังเทิดไท้ ร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19...

การอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากรโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 17 กุมภา...