ภาระกิจรองผู้อำนวยการ

ภาระกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best – Practice) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎา...

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จากมูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎา...

โครงการพัฒนาเเละเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาเเละการสำรวจเเววความสามารถพิเศษของผู้เรียน ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎา...

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 256...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างสื่อบนแพลตฟอร์ม OBEC Content Center

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ...

การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

วันที่ 2 กรกฎาคม 256...