รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2565

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน (5)

แบบรายงานประวัติผู้ประกอบวิชาชีพครู และผลงานเล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเสนอขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ภาระกิจผู้อำนวยการ

จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรอาชีพออนไลน์

การอบรม “เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม การเป็นข้าราชการที่ดีและการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA online สถานศึกษา

กิจกรรมเด่น

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567”

เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สุขาดี มีความสุข

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ต้อนรับคณะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนคุณภาพฯ

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567”

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

กิจกรรมครู

จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรอาชีพออนไลน์

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567