รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2565

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน (5)

แบบรายงานประวัติผู้ประกอบวิชาชีพครู และผลงานเล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเสนอขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

กิจกรรมเด่น

ชนะเลิศ กีฬาเปตอง หญิง ระดับเขตพื้นที่

ชนะเลิศ เปตอง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

รับเกียรติบัตร ITA online ปีงบประมาณ 2566

รับรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้น ปี 2566

กิจกรรมครู

เก็บข้อมูลงานวิจัย นักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา

ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.”

กิจกรรม รวมพลังเทิดไท้ ร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก

รับรางวัลประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2566