นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2566

Digital Marketing LinkedIn Banner (1)

ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ผลงาน  10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

รอบรั้ว เขียว-เหลือง

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ต้อนรับคณะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนคุณภาพฯ

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567”

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

กิจรรมโรงเรียน

ต้อนรับคณะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนคุณภาพฯ

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สุขาดี มีความสุข

การอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากรโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่