ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววรรณิภา จำปานิล และนางอรกัญญา กาสุริย์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบ Online เพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR ซึ่งเป็นกิจกรรมของ โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

หลังประชุมเสร็จ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ติดตั้งโปรแกรม Picaro ที่ห้องศูนย์ดิจิตอลชุมชน เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้ฝึกปฏิบัติตามโครงการดังกล่าว