นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ดาวน์โหลด
241728616_4222950924467585_3077767219497415271_n

ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี นายอภิศร ทิพเสนา
งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี นางอัจฉรา นาคเสน
งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี นางจิราภรณ์ ประโพศรี
งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท
งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี นางสาววรรณิภา จำปานิล
งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี นายปรีชา ไชยดี
งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2564

241741035_4222950701134274_3667172554659256273_n