กลุ่มงานบริหารการเงินงบประมาณ

Digital Marketing LinkedIn Banner
คณะครูในกลุ่มงานบริหารการเงินงบประมาณ
 • นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินงบประมาณ
 • นางสาววรัทยา มิตรภาพ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินงบประมาณ
 • นางสาวปรารียา พิมพิสัย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงินงบประมาณ
 • นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์ เลขานุการกลุ่มงานบริหารการเงินงบประมาณ
 • นางสาวปวิชญาดา ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มงานบริหารการเงินงบประมาณ
ภาระกิจในกลุ่มงานบริหารการเงินงบประมาณ
 • การจัดทําและเสนอของบประมาณ
 • การจัดสรรงบประมาณ
 • การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน
 • การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 • การบริหารการเงิน
 • การบริหารการบัญชี
 • การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
โครงการต่าง ๆ  กลุ่มงานบริหารการเงินงบประมาณ

ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง

ผล ita