my-Portfolio[PA] apisorn

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษา วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลงาน/รางวัล
  • ผลงาน/รางวัล สถานศึกษา

กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564

เด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

ภาระกิจงานผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ

วันครู 16 มกราคม 2566

การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

กิจกรรมปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กิจกรรมของชาวโนนสวรรค์

กิจกรรมการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

วันครู 16 มกราคม 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมเด่นของนักเรียน

กิจกรรมการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของ อบต.รัตนวาปี

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

nonsawan channel