สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

Bannonsawan student council

 • ธรรมนูญโรงเรียน

 • คำสั่งโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2564

 • เอกสารสภานักเรียนประจำปี 2564

 • ทำเนียบคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2564

เอกสารเลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • ระดับอนุบาล

 • ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3
เอกสารคณะกรรมการเลือกตั้ง
 • คำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง
 • ใบสมัครประธานนักเรียน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน
 • ประกาศผลการเลือกตั้ง
ระบบเลือกตั้งประธานนักเรียน
 • ลงทะเบียนเลือกตั้ง
 • ลงคะแนนเลือกตั้ง
 • ผลการเลือกตั้ง