obecapisorn

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563


ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม