การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

รับติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อน OBEC Content Center ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

เลือกตั้งประธานนักเรียนด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2567

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567”

กิจกรรมพวกเรา บ้านโนนสวรรค์

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ

การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best – Practice) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จากมูลนิธิกระจกเงา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียนด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

รับติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อน OBEC Content Center ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมนักเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียนด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนและถอดบทเรียนตอบโต้ป้องกันโรคไข้หวัดนก

โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและสายใยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2567 

เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพ

จัดการสอบ Placement Test นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

ร่วมประชุมทางไกล เพื่อเตรียมการสอบ Placement Test สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

ต้อนรับคณะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนคุณภาพฯ

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สุขาดี มีความสุข