การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมพวกเรา บ้านโนนสวรรค์

Big Cleaning Day

นักศึกษา ป.โท ศึกษาดูงาน และเก็บข้อมูลวิจัย

ร่วมบุญประเพณี บุญมหาชาติ ฟังเทศน์ วัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) ประจำปีการศึกษา 2567

สพฐ.รวมใจภักดิ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ

กิจกรรมนักเรียน

ร่วมบุญประเพณี บุญมหาชาติ ฟังเทศน์ วัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) ประจำปีการศึกษา 2567

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2566

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

รับเกียรติบัตร ITA online ปีงบประมาณ 2566

รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้น ปี 2566

เจิมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์