นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด
LINE_ALBUM_คณะครู_๒๒๐๗๒๒_2

ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

กิจรรมโรงเรียน

การอบรมขยายผลการใช้งานระบบ คลังข้อสอบ PISA Online

ประเมิน ITA Online โดยตัวแทนผู้ปกครอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงาน โรงเรียนในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา กิจกรรมประกวด บทกลอนเฉลิมพระเกียรติฯ

รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติฯ