นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด
LINE_ALBUM_คณะครู_๒๒๐๗๒๒_2

ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

กิจรรมโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

รับเกียรติบัตร ITA online ปีงบประมาณ 2566

รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้น ปี 2566

เจิมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์