หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

การดำเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ด้วย “SAWAN MODEL.ขับเคลื่อนความรู้ คู่คุณธรรม”

ข้อมูลจาก คุรุสภา

กิจกรรมพวกเราชาวโนนสวรรค์

นิเทศ ตรวจเยี่ยม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สทร. สพฐ.ตรวจเยี่ยม รร.บ้านโนนสวรรค์

ติดตามผล โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วยกระบวนการโค้ช

กิจกรรมเด่น