หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

การดำเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ด้วย “SAWAN MODEL.ขับเคลื่อนความรู้ คู่คุณธรรม”

ข้อมูลจาก คุรุสภา

กิจกรรมพวกเราชาวโนนสวรรค์

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาPISA for School

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สู่การประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2566

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.อำเภอรัตนวาปี ดูแลอาคารสถานที่

ร่วมงานฌาปณกิจ ผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรม รวมพลังเทิดไท้ ร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมเด่น