โรงเรียนสุจริต

Digital Marketing LinkedIn Banner

เอกสารจาก สพฐ.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประกาศจาก สพป.หนองคาย เขต 2

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

รายงานผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

แนวทางการนำหลักสูตร
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา-Anti-Corruption-Education.jpeg

กิจกรรมโรงเรียน

Big Cleaning Day

นักศึกษา ป.โท ศึกษาดูงาน และเก็บข้อมูลวิจัย

ร่วมบุญประเพณี บุญมหาชาติ ฟังเทศน์ วัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) ประจำปีการศึกษา 2567

สพฐ.รวมใจภักดิ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ

กิจกรรมนักเรียน

ร่วมบุญประเพณี บุญมหาชาติ ฟังเทศน์ วัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) ประจำปีการศึกษา 2567

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2566

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566