โรงเรียนสุจริต

Digital Marketing LinkedIn Banner

เอกสารจาก สพฐ.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประกาศจาก สพป.หนองคาย เขต 2

รายงานผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

แนวทางการนำหลักสูตร
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา-Anti-Corruption-Education.jpeg

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ต้อนรับคณะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนคุณภาพฯ

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567”

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567”

เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567

ร่วมงานเทศกาลของดีอำเภอรัตนวาปีและสับปะรดฉ่ำหวาน อำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2567

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567