การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นตัวแทน สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขัน กิจกรรม “การใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในงานการนำเสนอ ผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาค ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

  • โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ซึ่งได้เป็นตัวแทนของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2566 ต่อไป