เดือน: สิงหาคม 2023

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อระหว่างวันที่ 1...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียนและการดำเนินการป้องกันเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิ...

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 - 5 สิ...