การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียนและการดำเนินการป้องกันเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.คุณครูจิราภรณ์ ประโพศรี ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียนและการดำเนินการป้องกันเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 และโปรแกรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (CCT)
2.ครูผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ครูผู้รับผิดชอบ เข้าใจแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันรวมทั้งการเพิ่มอัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น