การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินผลงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์  คุณครูสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา การจัดระบบคัดกรอง และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมเพื่อให้สามารถบริการนักเรียนพิการที่เข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม