กิจกรรมการสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องดิจิตอลชุมชนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม การสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน Website https://mi-test.obec.go.th/