โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาPISA for School

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมรัตนนาคาบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มอบหมายให้นายพัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ประธานพิธีเปิดการประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาPISA for School ซึ่งมี นางสนธยา บุตรสาระ และว่าที่ร้อยตรี เสรี ทองคำ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์จำนวน 50 คน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนา ส่งเสริม สร้างความตระหนัก และสร้างแรงจูงใจ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2025 ให้มีศักยภาพพร้อมรับการประเมินสมรรถนะ PISA2025 และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินสมรรถนะ PISA2025 การดำเนินการประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ขอขอบพระคุณครับ