เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วิทยา ทัศมี และ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และนางราตรี ฉันท์พจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมประชุม คือ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ให้การต้อนรับ