โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้มอบหมายนางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ และนางสาวสุธิดา บุญคำภา ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2