เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์สุดสัปดาห์  ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กำหนดจัดกิจกรรม ขึ้นในวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน  เป็นการส่งเสริม และพัฒนาให้นักเรียน มีสติ สมาธิ และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ให้สอดคล้อง กับนโยบาย “คนดี คนเก่ง และมีความสุข” ต่อไป  โดยการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

  1. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
  2. กิจกรรมนั่งสมาธิ
  3. อบรมคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ