เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้จัดกิจกรรม “การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566” ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเคารพกติกาของส่วนร่วม และได้เรียนรู้หลักการของประชาธิปไตย

ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี  ที่ให้ความอนุเคราะห์ อุปกรณ์การเลือกตั้งในครั้งนี้