เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้จัดกิจกรรม “ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจถึงพระคุณครู และเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นเรียนในปีการศึกษา 2566