เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมเปิดกองฝึก ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีจำนวน 3 กอง คือ

  • กองลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
  • กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
  • กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่สนับสนุนและจัดหาเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ แต่หากนักเรียนคนใดยังไม่พร้อม เครื่องแบบยังไม่ครบ ทางโรงเรียนก็ได้ผ่อนปรน ให้เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ ตามสโลแกนที่ว่า  “ไม่พร้อม ไม่เป็นไร….เราจะไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลัง”