ร่วมเป็นคณะกรรมการฯติดตามนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯติดตามนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตามคำสั่ง สพป.หนองคาย เขต 2 ที่ 179/2566  ซึ่งรับผิดชอบนิเทศติดตามโรงเรียนในเครือข่ายฯเปงจานนคร จำนวน 12 โรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการ ดังนี้

  1. นายสุรศักดิ์ เพียสุระ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  2. นายอนุสรณ์ วุฒิชาติ  ก.ต.ป.น. สพป.หนองคาย เขต 2
  3. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
  4. นายเสรี ทองคำ  ศน.สพป.หนองคาย เขต 2
  5. นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศน.สพป.หนองคาย เขต 2