เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 20 กิจกรรม และได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จำนวน 6 กิจกรรม เหรียญทอง 11 กิจกรรม เหรียญเงิน 2 กิจกรรมและ ชมเชย 1 กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ขอขอบพระคุณคณะครูผู้ฝึกสอน และลูก ๆ นักเรียนทุกกิจกรรม ที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

 • รางวัลชนะเลิศ 6 กิจกรรมประกอบด้วย
  1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
   • นักเรียน    1. เด็กหญิงอัญชิสา เวียงคำ  2. เด็กหญิงยศวดี สร้อยทิพย์  3. เด็กหญิงจิดาภา กุลสอน
   • ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ  2. นางสาววรัทยา มิตรภาพ
  2. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3
   • นักเรียน  1. เด็กชายจิรายุ แขวงนคร  2. เด็กชายเศรษฐพงศ์ แสงใสแก้ว  3. เด็กหญิงแตงโม ไชยะวง
   • ครูผู้ฝึกสอน 1. นายปรีชา ไชยดี  2. นางสาวปรารียา พิมพิสัย
  3. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
   • นักเรียน  1. เด็กหญิงญาณภัทร สุวรรณวงษ์  2. เด็กหญิงนรินทิพย์ จันสุรีย์  3. เด็กหญิงปณิดา ศฤงคาร
   • ครูผู้ฝึกสอน  1. นางจิราภรณ์ ประโพศรี  2. นางสาวธิภาพร วงค์คำซาว
  4. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.1-ม.3
   • นักเรียน  1.นางสาวอรดี ภูแข่งหมอก  2. เด็กชายคชา เทพนวน
   • ครูผู้ฝึกสอน 1. นายกีรติ ล่ำลือ  2. นางสาววรรณิภา จำปานิล
  5. การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3
   • นักเรียน 1. นางสาวอรดี ภูแข่งหมอก  2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ ชินาลง  3. เด็กชายอภิธาร สวนคาย
    4. เด็กชายหงสราช ทำเนา  5. นายณัฐวุฒิ สุวรรณวงษ์
   • ครูผู้ฝึกสอน 1. นายกีรติ ล่ำลือ  2. นายเอกวัฒน์ มะตาด
  6. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับ ป.1-ป.6
   • นักเรียน  1. เด็กชายนนทกานต์ นาคเสน
   • ค1. นายโยทินย์ สีหาราช
 • รางวัลเหรียญทอง 11 กิจกรรมประกอบด้วย
  1. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3
   • นักเรียน    1. เด็กหญิงโชติมณี ยศตะสา 2. เด็กหญิงชัญญานุช มัชเรศ 3. เด็กหญิงชญาณี คนสวย
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นายจันทา จันทะมงคุณ 2. นายเอกวัฒน์ มะตาด
  2. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ป.4-ป.6
   • นักเรียน  1.เด็กหญิงยุพารัตน์ เอี่ยมเวียง 2. เด็กหญิงชรัณญา โพธิจร 3. เด็กหญิงปภาวดี ไชยบุตร
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นางสาวกานต์นภัส สุวรรณวงษ์ 2. นางสาวปรารียา พิมพิสัย
  3. การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
   • นักเรียน    1. เด็กหญิงปพิชญา มลาชู 2. เด็กหญิงประกายกานต์ รูปเหมาะ 3. เด็กชายธนพล สุรวงษ์
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นางสาวธิภาพร วงคำซาว 2. นางสาวกานต์นภัส สุวรรณวงษ์
  4. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
   • นักเรียน  1.เด็กหญิงศศินัดดา ธรรมโกลัง 2. เด็กหญิงกฤติยา พลเดชา 3. เด็กหญิงอริศรา กองแก้ว
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นางจิราภรณ์ ประโพศรี 2. นางสาวธิภาพร วงคำชาว
  5. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับ ป.4-ป.6
   • นักเรียน   1.เด็กชายธราเทพ นาคเสน 2. เด็กชายโบ ขันเงิน
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นายเอกวัฒน์ มะตาด 2. นางสาวปรารียา พิมพิสัย
  6. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
   • นักเรียน 1.เด็กชายวัทธิกร ไชยมูล
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ
  7. การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3
   • นักเรียน   เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์แจ่ม
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ
  8. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3
   • นักเรียน  1.เด็กหญิงณัฐวดี พันธ์พินิจ 2. เด็กหญิงภัทรธิดา ปิตตานัง 3. เด็กหญิงศุภสุตา ทองไวย์
    เด็กหญิงศิรินธร จันสุรีย์ 5. เด็กหญิงพัชรา ไชยสท้าน
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์ 2. นายกีรติ ล่ำลือ
  9. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3
   • นักเรียน  1.เด็กชายจตุรพร ไชยกุง 2. เด็กหญิงปริชญา พลรักษา
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นายกีรติ ล่ำลือ 2. นางสาววรรณิภา จำปานิล
  10. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.4-ป.6
   • นักเรียน 1.เด็กชายชานนท์ ศรีราช 2. เด็กหญิงรุ่งนภา ธรรมวงษา
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นายกีรติ ล่ำลือ 2. นางสาววรรณิภา จำปานิล
  11. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3
   • นักเรียน   1.เด็กหญิงสุนิสา รสดี 2. เด็กชายพิชญุตม์ ชลประทาน
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นายเอกวัฒน์ มะตาด 2. นายจันทา จันทะมงคุณ
 • รางวัลเหรียญเงิน 2 กิจกรรมประกอบด้วย
  1. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
   • นักเรียน   1. เด็กชายธนทัต นาคเสน
   • ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาววรัทยา มิตรภาพ
  2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3
   • นักเรียน  เด็กหญิงนฤวดี วรขันธ์ 2. เด็กชายหงสราช ทำเนา
   • ครูผู้ฝึกสอน 1.นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ 2. นางสาววรัทยา มิตรภาพ
 • รางวัลชมเชย 1 กิจกรรมประกอบด้วย
  1. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
   • นักเรียน   1.เด็กหญิงอันนา พระขัย
   • ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ