เลือกตั้งประธานนักเรียนด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเลคทรอนิกส์ แทนการใช้ปากกา กากบาทลงที่บัตร โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 129 คน ดำเนินการเลือกตั้งและทำการประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งผู้สมัครหมายเลข 3 เด็กหญิงจริยาภรณ์ ผลดี ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรองการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคายที่อนุเคราะห์อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้