เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดกิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมที่นักเรียนพึงปฏิบัติในการเป็นนักเรียน