เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ตามโครงการสภานักเรียน ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปลูกฝัง การมี คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่ดี ขอบพระคุณคณะครูทุกท่า่นที่ร่วมจัดกิจกรรมที่ดีให้ลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ครับ